Paraša Pekudej (Ex 38,21-40,38)

Ohodnoťte článek

Ex 38,21
Toto je součet (použitého materiálu na stavbu) příbytku, příbytku svědectví….
Proč Mojžíš dělá výčet materiálu, např. zlata, stříbra a mědi, které synové Izraele darovali na stavbu příbytku svědectví? Přece sám Hospodin svědčí o Mojžíšově důvěryhodnosti: „Ne tak je to s mým služebníkem Mojžíšem, důvěryhodným v celém mém domě“ (Nu 12,7). Naši učitélé říkali, že Mojžíš slyšel různé pomlouvače, jak říkají: „Podívejte se na něj, jak ztloustl, podívejte, jak zbohatl z našich darů na stavbu příbytku.“ Mojžíš nechtěl, aby se pomluvy – לשון הרע rozšiřovaly mezi lidem, proto přikázal seznámit syny Izraele s množstvím materiálu, který byl použit na stavbu. Člověk musí být „čistý“ jak před Hospodinem, tak před bližními.

nהמשכן משכן příbytku, příbytku…
Proč je psáno dvakrát slovo משכן? Komentátor Raši (1040-1105) to vysvětluje, že nám tu Tóra nepřímo naznačuje, že se jedná o budoucí dva jeruzalémské Chrámy, které budou jakousi zástavou-משכון při jeho zboření. Jedná se o zboření prvního (586 př.o.l.) a druhého Chrámu (70 o.l.). Oba Chrámy byly zbořeny pro naše hříchy. Druhý Chrám byl zbořen pro neopodstatněnou, bezdůvodnou nenávist – שנאת חינם, která mezi námi panovala. Rabi Abraham Jicchak Kuk (1865-1935) říkal, že třetí, věčný Chrám bude postaven díky nezištné opravdové lásce – אהבת חינם, která mezi námi zavládne.

Ex 38,27
מאת אדנים למאת הכיכר ככר לאדן – sto podstavců (patek) z jednoho sta talentů, jeden talent je na jeden podstavec.
V příbytku bylo sto podstavců. To nám naznačuje sto požehnání, která má pronést Žid během jednoho dne. Tak jako podstavce byly základem příbytku, tak i požehnání jsou základem svatosti, která se nachází v každém synovi Izraele. Slovo אדן pochází ze slova אדנות, t.j. vláda, panství. Prostřednictvím požehnání člověk uznává skutečnost, že Hospodin je vládcem všeho živého tvorstva.
(podle díla Chidušej ha-Rim, rabi Jicchaka Meira Altera, 1799-1866, prvního górského rebeho.).

Tento šabat, kdy ohlašujeme novoluní druhého adaru (Roš chodeš bude v neděli a v pondělí (6.-7. března) nazýváme Šabat šekalim. Vyjímáme v synagógách dva svitky Tóry a z druhého svitku předčítáme osmému vyvolanému muži-maftírovi pasáž z paraši Ki tisa (Ex 30,11-16). Hatrara 2 Královská 12,1-17.