Parašat hašavua CAV (Lv 6,1-8,36) a šabat ha-gadol

Parašat hašavua CAV (Lv 6,1-8,36) a šabat ha-gadol 4.88/5 (97.65%) 17 ohodnocení

1 toraTento šabat, který bezprostředně pčedchází svátku Pesach, nazýváme Šabat ha-gadol. Jeho název je odvozen z předposledního verše haftary 3,23, kterou čteme z knihy proroka Malchiáše 3,23: „Hle posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný.“

Druhé vysvětlení je, že to je na památku velikého zázraku, který se stal 10. nisanu, když židovští otroci přivázali ve svých příbytcích berany (symbol jednoho z egyptských božstev) s tím, že je všechny 14. nisanu za soumraku zaříznou a obětují Hospodinu. To řekli též Egypťanům, ale ti se nezmohli na sebemenší odpor, ani ne ve formě ústního protestu vůči Izraelitům.

O tomto šabatu obyčejně rabín obce káže o pesachových zákonech a ustanoveních.

6,2

….היא עולה על מוקדה….  Zápalná oběť bude na ohništi….

V Tóře se tradičně píše menší písmeno „מ“ na začátku slova „מוקדה – ohništi“. To má naznačit, že svůj zápal pro učení Tóry a plnění přikázání judaismu by žádný Žid neměl dávat svému okolí velmi na odiv. Naopak, tento zápal musí být uvnitř něho, pevně zakořeněn v jeho srdci. (Podle rabiho z Kocku)

 7,12

אם על תודה יקריבנו – Jestliže ji (oběť) přinese jako projev vděčnosti….

Všechny oběti budou anulovány, ale děkovná oběť anulována nebude (Vajikra Rabba 9:7).

Ten, komu se poštěstilo, že celý život nespáchal žádný hřích, ba ani neúmyslně, ten je povinen přinést děkovnou oběť Hospodinu za to, že jej po celý život střežil a nedopustil, aby, byť i neúmyslně, zhřešil. Takto onen člověk projeví Bohu svou vděčnost.

(Podle Divrej šaar chajim)