Svátek Sukot – svátek stánků

Svátek Sukot – svátek stánků 5.00/5 (100.00%) 38 ohodnocení

a4[1]Dnes večer zahajujeme náš sedmidenní svátek Sukot – Svátek stánků. Ve Třetí knize Mojžíšově 23,42-43 čteme: „Sedm dní budete bydlet ve stáncích, aby všechna vaše pokolení věděla, že jsem přechovával syny Izraele ve stáncích, když jsem je vyvedl z egyptské země….“

Na paměť této události, kdy naši předkové během svého čtyřicetiletého putování pouští Sinajského poloostrova žili ve stáncích, tak i my tím, že měníme naše pohodlná stálá obydlí za stánky, se ztotožňujeme nejen s jejich vnitřním duchovním světem, ale i odkazem, který zanechali dalším pokolením. Přikázání – micva, která nám ukládá po celých sedm svátečních dní přebývat v suce, je pozitivní micvou, která je vymezena určitým časovým limitem, tudíž je od ní žena osvobozena. To však neznamená, že by ženy měly sedět odděleně mimo suku. Naopak, není nic krásnějšího, než když celá rodina sedí ve stánku pospolu a raduje se ze sváteční atmosféry. Tím chce halacha říci, že když žena z nějakého důvodu nemohla sedět ve stánku, tak neporušila náboženský zákon. V suce pronášíme večerní i dopolední sváteční požehnání – kiduše, ve stánku žehnáme nad chalou a jíme všechna sváteční jídla, v suce se též učíme a mnozí souvěrci tam i spí. Antický židovský filozof Filon Alexandrijský žijící v 1. stol. o.l. psal, že suka nám připomíná onu dobu, kdy naši předkové žili ve stáncích a z ní vyvozujeme též sociální ponaučení: Člověk, který žije v bohatství a přepychu, je povinen mít na paměti dobu, kdy býval chudým. Významný a všemi vážený člověk nemá zapomenout na dobu, kdy byl člověkem prostým a bezvýznamným. Člověk, který vyměnil pohodlí svého domu za pobyt ve stánku, se tak učí být skromným a spokojit se s málem. Náš stánek – suka také nazýváme stánkem míru – סוכת שלום , neboť vyjadřuje odvěkou touhu našeho národa po míru, což dokládají i závěrečná slova z večerní modlitby pro šabaty a svátky השכיבנו : „A rozprostři nad námi příbytek Svého míru. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, jenž rozprostíráš přístřešek míru nad námi a nade vším Svým lidem Izraele a nad Jeruzalémem.“

ופרוש עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה ה‘ הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים

 444

Jedna myšlenka na “Svátek Sukot – svátek stánků”

Komentáře nejsou povoleny.