Šabat chol ha-moed Pesach

Šabat chol ha-moed Pesach 4.77/5 (95.38%) 13 ohodnocení

1 toraZítra v ranní modlitbě čteme Píseň písní. Pesach2014Vyndaváme z aron ha-kodeše dva svitky Tóry. Prvního čteme pro sedm vyvolaných mužů pasáž z Exodu 33,12-34,26 a pro osmého vyvolaného muže, pro maftíra Numeri 28,19-25. Haftara je z knihy proroka Ezechiela „Vidění o suchých kostech“ – 37,1-14.
Rabi Nachman z Braclavi (1772-1810) říkal, že poslední dny svátku Pesachají být jako poslední dny svátku Sukot. To jest, dny čisté radosti. Během posledních dní Sukot máme radost z Tóry, radujeme se z Tóry (Simchat Tora), a během posledních dnů Pesachu se radujeme z naší víry, neboť je psáno: „A uvěřili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi“ (Ex 14,31).

Sedmého dne po východu z Egypta, když egyptské vojsko pronásledovalo syny Izraele, aby je násilně vrátilo zpět do otroctví, učinil Hospodin zázrak a rozdělil Rákosové moře – Jam suf, takže synové Izraele mohli přejít na druhý břeh. Když byli egyptští pronásledovatelé uprostřed moře, vody se vrátily na původní místo a faraonovo vojsko utonulo. V Tóře (Ex 14,20) stojí: „Po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili.“ Na toto v talmudickém traktátu Megila 10b odvětil rabi Jochanan: „Co znamená, že celou noc se jedni k druhým nepřiblížili“? Služební andělé chtěli zapět osalvnou píseň Hospodinu, ale Všemohoucí jim odvětil: „Dílo mých rukou tone v moři a vy mi budete pět oslavnou píseň?“
Rabi Josef Jicchak Shneersohn (1880-1950) ve své sbírce ספר המאמרים (1921) vysvětloval záchranu synů Izraele při přechodu Rákosového moře takto: Ačkoli rozdělení Rákosového moře a přechod synů Izraele po jeho dnu na druhý břeh bylo dílem velkého zázraku, na počátku bylo však nutné vstoupit do nebezpečných mořských vln. Tento první krok, který nebyl doprovázen žádným zázrakem, učinili synové Izraele s odhodláním a opravdovým nasazením vlastních životů. Teprve potom, díky jejich odhodlání a odvaze, Hospodin rozdělil moře.