Málo známá hrobka posledního makabejského krále v Jeruzalémě + video

Málo známá hrobka posledního makabejského krále v Jeruzalémě + video 4.92/5 (98.46%) 13 ohodnocení

napisZa měsíc a půl budeme slavit svátek Chanuka, který je nejen vzpomínkou na zázrak s olejem v chrámovém svícnu, který popisuje talmudický traktát Šabat 21b, ale je též oslavou hrdinného boje Makabejských, kteří osvobodili Jeruzalém od syrského vojska Antiocha IV. Epifana a jeho nástupce Antiocha V. Koncem roku 164 př.o.l. Hlavní silou osvobozeneckého boje židovského lidu proti Antiochově tyranii byla kněžská rodina Hasmonejských. Z členů této rodiny též časem povstala knížecí a později královská dynastie hasmonejských (makabejských) panovníků. Posledním králem z této dynastie byl judský král Matitjáš Antigonos II., který vládl v letech 40-37 př.o.l. Antigonos usiloval o uznání svého královského titulu Římany, kterého se mu však nedostalo, neboť správcem země byl jimi ustanoven Antipater I., otec budoucího krále Heroda I. Velikého. S tímto stavem se Antigonos nebyl ochoten smířit a všemožně usiloval o vládu nad Judskem, které připadlo po Antipatrově smrti (43 př.o.l.) jeho synu Herodovi. Antigonos se nakonec spojil s Parthy, nepřáteli Říma, a s jejich pomocí dobyl Jeruzalém a jimi byl i dosazen na judský trůn. Herodes pak s pomocí najatých žoldnéřů a dobyl celou Judeu a začal obléhat Jeruzalém. Tu mu přišli na pomoc římské oddíly ze Sýrie a společně s nimi po pěti měsících Jeruzalém dobyl. Antigonos byl zajat a odveden v okovech do Antiochie, kde byl na příkaz Marka Antonia roku 37 př.o.l. popraven. Toho roku se s požehnáním Říma dostává Herodovi královského titulu.

Poté, kdy byl poslední z dynastie hasmonejských králů Matitjáš Antigonos II., jehož hebrejské jméno bylo Matitjáhú ben Jehuda popraven, koupil vnuk kněze Árona pozemek s pohřební jeskyní. Po více než dvou tisíci letech si jedna jeruzalémská rodina koupila nový dům. Zcela náhodu pak zjišťuje, že pod základy moderního rodinného domu je skryt historicky velmi cenný a jedinečný poklad.
Pod základy domu Rafaela a Anat Delarosa v jeruzalémské čtvrti Giv’at Hamevater גבעת) (המבתר, vzdálené asi dva km severně od Starého Města (עיר עתיקה). Jedná se o dvě pohřební komory, z nich v každé byl bohatě, květinovými motivy zdobený sarkofág. V sarkofágu, který se nalézal v první komoře, byly uloženy kosti krále Matitjáše Antigona II. Královy kosterní ostatky byly poté v Dánsku podrobeny vědecké expertíze a po jejich navrácení do Izraele, byly roku 2001 zde, na tomto místě, pietně pohřbeny. Tento nádherně zdobený sarkofág se nyní nachází v jeruzalémském Muzeu Izraele. V druhé menší komoře se ve výklenku pro sarkofág žádný nenašel. Teprve při pokračování archeologických prací se v dalším odkytém výklenku našel druhý, též bohatě zdobený sarkofág a v něm kosti kněze Avy (Ava- אבה), který přinesl kosti popraveného krále z Antiochie a pohřbil je v prvním sarkofágu. Na stěně druhé pohřební pohřební komory je aramejský nápis ve starohebrejském písmu, který uvádí toto: „Já, Ava, syn kněze Elazara, syna velkého Árona. Já, Ava, zmučený a pronásledovaný, který se narodil v Jeruzalémě a odešel do Babylónie a (odtud) vynesl Matitjáše, syna Jehudy a pohřbil ho v jeskyni, kterou jsem právoplatně koupil.“
Návštěvu této zajímavé pohřební jeskyně je možné předem dohodnout s majitelem domu Rafaelem na telefonním čísle: 052-8808644.