Půst Gedaljášův – Com Gedalja

Půst Gedaljášův – Com Gedalja 5.00/5 (100.00%) 10 ohodnocení

צום_גדליה-_לוגו

Je to veřejný půst, který držíme 3. dne měsíce tišrej, ihned po Roš hašana (v tomto roce ve středu, 5. října). Poprvé v bibli tento půst jako půst sedmého měsíce (počítáno od nisanu) je zmiňován v knize proroka Zacharjáše 7,5 a 8,19.Gedalja (Gedaljáš), syn Achikamův byl židovský aristokrat a podobně jako prorok Jeremjáš přívrženec mírového soužití s Babylóňany.Poté, kdy roku 586 př.o.l. Babylóňané zcela okupovali naši zemi, z níž vytvořili svou provincii a vyvrátili Jeruzalém, ustanovil babylónský král Nebúkadnesar II. Gedaljáha, syna Achikamova správcem dobytého Judska. Gedalja a jeho blízcí spolupracovníci žili v městečku Micpe, neboť Jerzualém byl v rozvalinách. Gedalju s jeho lidmi můžeme považovat za jakousi autonomní vládu pod babylónskou kontrolou. Gedalja, který se stal z milosti okupantů správcem země, však nezneužíval svého postavení a snažil se zbytku Židů, které Babylóňané v Judsku ponechali, všemožně pomáhat. Zasazoval se například u Nebúkadnesara o zmenšení daní pro judské obyvatelstvo.

Samozřejmě, ne všichni tak na Gedaljáše nahlíželi. Byli i tací, například judský aristokrat Jišmael, syn Netanjášův a jeho přívrženci, kteří viděli v Gedaljášovi renegáta, zrádce židovského lidu, který za post správce země prodal svůj národ. Jišmael, syn Netanjášův se proto se svými lidmi rozhodl zemi zbavit tohoto „zrádce“. O této, pravděpodobně první politické vraždě, se píše v 2. Knize Královské 25,22-26. Poté, co Jišmael se svými přívrženci zavraždili Gedalju a členy jeho autonomní vlády, utekli mnozí z obyvatel Judska do Egypta, neboť se obávali možných represí ze strany Babylóňanů.

Pravdou zůstává, že poté byla dosud omezená autonomie Judska zrušena a správcem země se stal Babylóňan. Zanedlouho se však přišlo na to, že vražda Gedaljáše byla velkou chybou. Jak bylo výše zmíněno, Gedaljáš nebyl renegátem, ale v rámci svých velmi omezených možností se ze všech sil snažil judskému lidu pomáhat. Proto na jeho památku byl zaveden půst, který nese jeho jméno.

 

Jedna myšlenka na “Půst Gedaljášův – Com Gedalja”

Komentáře nejsou povoleny.