Chidon HaTaNaCh

V rámci oslav 63. výročí vzniku Izraele se uskutečnila také tradiční soutěž ve znalosti TaNaChu – Starého zákona. Celá tato soutěž se koná pod záštitou předsedy vlády a Izraelských obranných sil (IDF). Soutěž je mezinárodní a letos se jí zúčastnili zástupci 28 zemí, včetně Polska, Maďarska a Německa, bohužel nikdo z České ani Slovenské republiky. Snad se úroveň židovského vzdělání v zemích tradice Maharala a Chatam Sofera dostane v brzku na úroveň, aby mladí lidé z těchto zemí mohli soutěžit v této prestižní a krásné soutěži.

Pokračovat ve čtení “Chidon HaTaNaCh” »

Parašat Emor (Lv 21,1 – 24,23)

TóraLv 21,1

ויאמר האל משה אמור אלהכהנים בני אהרן….

A Hospodin řekl Mojžíšovi: „Mluv ke kněžím, Áronovým synům…“

Komentátor rabi Šlomo Jicchaki-Raši zde odkazuje na pasáž z traktátu Jevamot 114a, která ukládá dospělým kněžím (כהנים) postarat se o to, aby jejich děti neporušovaly zákazy spojené s kněžskou svatostí. Kněží mají povinnost vychovávat své děti k tomu, aby v budoucnu převzaly v rituální čistotě a svatosti kněžský úřad.

V této paraše se hovoří o svatosti, jejíž nejvyšší stupeň má velekněz (כהן הגדול) a kněží.

Pokračovat ve čtení “Parašat Emor (Lv 21,1 – 24,23)” »

Parašat Kedošim (Lv 19,1 – 20,27)

TóraTato paraša je plná přikázání – מצוות. Rabi Nisim ben Jakob z Kairuwanu, který žil v 11. století uvádí, že význam slov „תהיו קדושים – buďte svatí“ je „buďte odděleni od hříchů“.

Lv 19,3

איש אמו ואביו תראו ואת שבתותי תשמרו אני יהוה אלוקיכם.

Každý měj v úctě svou matku a otce. Dbejte na mé šabaty (dny odpočinku). Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Tyto dvě micvy nalezneme v Desateru. V Desateru zní micva takto: „Cti svého otce a matku….“ Na prvním místě je otec. Většinou bývá přísnější otec, kterého se bojíme, ale matka bývá shovívavější, proto ji ctíme. Avšak bát se otce se máme podobně, jako první člověk Adam se bál Hospodina, svého stvořitele. Byla to bázeň, která však vycházela z Adamovy lásky k Bohu – יראה מפני האהבה. Vždyť Hospodin byl vlastně „rodičem“ prvních lidí – Adama a Evy. Proto také náš vztah k rodičům má být stejný jako k Bohu.

Pokračovat ve čtení “Parašat Kedošim (Lv 19,1 – 20,27)” »

Kněžské požehnání u Západní zdi (video, foto)

Tisíce lidí se včera ráno shromáždily u Západní zdi (Kotel) v Jeruzalémě ke každoročnímu Kněžskému požehnání (Birkat Kohanim) – jednomu z největších, jaké si pamatujeme.

Autory jsou Menachem Lev a Šmuel Ben Jišaj (Shmuel Ben-Yishai) z News 24.

Birkat KohanimBirkat Kohanim

Birkat Kohanim

Birkat KohanimBirkat KohanimBirkat KohanimBirkat Kohanim

Birkat Kohanim

Birkat KohanimBirkat Kohanim

starosta Jeruzaléma Nir Barkat
starosta Jeruzaléma Nir Barkat

Birkat KohanimBirkat Kohanim

(IsraelNationalNews.com)

sc


Článek je překladem ze zpravodajského webu Arutz Sheva – Israel National News, a to článku Priestly Blessing at the Kotel: Photos.

Sváteční radost a modlitby v Jeruzalémě

Mnoho tisíc Židů se dnes ráno, druhý den v mezidobí svátku Pesach (mimo Izrael první den), shromáždilo u Západní zdi v Jeruzalémě ke speciálním svátečním modlitbám – zejména k Birkat Kohanim, Kněžskému požehnání (Numeri 6:23-27).

Obřad je tradicí od doby osvobození Chrámové hory a zbytku Starého města jeruzalémského při Šestidenní válce v roce 1967. Je připomínkou biblické povinnosti navštívit Svatý Chrám, který stával na Chrámové hoře, při třech každoročních svátcích – Pesachu, Šavuotu a Sukotu.

Pokračovat ve čtení “Sváteční radost a modlitby v Jeruzalémě” »

Žháři na Korfu spálili o Pesachu svitky Tóry a modlitební knihy

Žháři pronikli předevčírem ráno do jediné synagogy na Korfu (Κέρκυρα) a spálili modlitební knihy a svitky Tóry.

Členové židovské obce, někteří rozrušení a plačící, se ve středu shromáždili v synagoze a truchlili nad popelem ze svitků Tóry. Židovská komunita na Korfu má méně než 100 členů.

„Je to pro nás velmi těžké,“ uvedl rabi Šlomo Naftalí (Shlomo Naftali), izraelský rabín, který do Řecka odjel k provedení pesachových obřadů. „Stáli jsme kolem knih a plakali. Nyní je musíme pohřbít.“

Pokračovat ve čtení “Žháři na Korfu spálili o Pesachu svitky Tóry a modlitební knihy” »

Šabat ha-gadol a svátek Pesach

TóraŠabat, který je bezprostředně před svátkem Pesach (letos 16. dubna), nazýváme “Šabat ha-gadol”. Jeho název se vztahuje k posledním slovům haftary, kterou čte osmý vyvolaný muž po čtení z Tóry. Haftara je z knihy proroka Malachiáše (3,23), kde se uvádí: „Hle posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný.“

Podle onoho velikého dne je i název šabatu – שבת הגדול. Je odvěkou tradicí, že o tomto šabatu má rabín kázání o některých aspektech pesachové halachy nebo o pesachu všeobecně.

Pokračovat ve čtení “Šabat ha-gadol a svátek Pesach” »

Před Pesachem nikdo nemá čas. Opravdu?

rabín profesor Daniel Hershkowitz a rabín Daniel Mayer
rabín profesor Daniel Hershkowitz a rabín Daniel Mayer

Přípravy na Pesach jsou poměrně složité a náročné a to zejména na čas. Navíc lidé, kteří zastávají nějaké funkce se musí také účastnit všelijakých oficiálních setkání, které před svátkem různé organizace a společnosti pořádají. Zejména politikové a rabíni jsou pro takové akce velice důležití a žádaní. Leckdo by si mohl říct, jak je možné, že si ministr, rabín a univerzitní profesor v jedné osobě našel čas těsně před Pésachem oddat členy své komunity. Zdá se, že nemožné není tak úplně nemožné, pokud oddávajícím je ministr pro vědu, rabín profesor Daniel Hershkowitz.

Pokračovat ve čtení “Před Pesachem nikdo nemá čas. Opravdu?” »

Google Exodus

Aish HaToraJakým způsobem by Mojžíš jednal s faraonem o propuštění Židů z otroctví, kdyby byly k dispozici dnešní technologie? Jak by našel faraonův palác a seslal na zatvrzelého vládce rány egyptské? A jak by proběhl přechod přes Rudé moře? V pesachovém klipu Aish HaTora odpovědi naleznete 😉

2.000 lidí se modlilo v Josefově hrobce v Šechemu (+ video)

Okolo 2.000 lidí se v pondělí večer zúčastnilo modliteb v Josefově hrobce v Šechemu (Shechem, שכם) při příležitosti Roš Chodeš – prvního dne nového měsíce Nisan. Akci organizoval místní samařská správa a organizace Šechem Echad (Jeden Šechem, Shechem Echad).

Josefova hrobka byla Palestinskou správou vypleněna, vypálena a znesvěcena v roce 2000, kdy vůdce OOP Jásir Arafat (Yasser Arafat) – jehož v té době izraelská a americká vláda považovaly za muže míru – rozpoutal zuřivou teroristickou válku proti Izraeli. Hrobka byla obnovena samařskou místní správou a organizací Šechem Echad ve spolupráci s Izraelskými obrannými silami.

Pokračovat ve čtení “2.000 lidí se modlilo v Josefově hrobce v Šechemu (+ video)” »

Parašat Šmini (Lv 9,1 – 11,47)

TóraLv 9,1

ויהי ביום השמיני…. Bylo pak osmého dne, tu zavolal Mojžíš Árona, jeho syny…

Paraša začíná slovesem „היה – byl“. Sloveso však je ve formě budoucího času „יהי – bude“, ale před ním stojí „ו“, které nazýváme vav consecutivum, a to mění  čas slovesa z budoucího na minulý, proto: „Bylo pak osmého dne…“

Toto vav consecutivum vytváří jakousi spojnici mezi minulostí a budoucností.

V minulosti jsme měli sedm pastýřů – רועים שבעה – Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa, Mojžíše, Árona a Davida. Osmým pastýřem, kterého v budoucnu povolá Hospodin, bude námi očekávaný Mesiáš – משיח.

Pokračovat ve čtení “Parašat Šmini (Lv 9,1 – 11,47)” »

Izrael slaví Purim 5771

Izrael, nejstarší existující národ světa, slaví dnes a zítra svátek Purim. Svátek je připomenutím zázračné záchrany Židů ve starověké Persii, kteří na poslední chvíli unikli vyhlazení z rukou hlavního královského poradce Hamana. Moudrost a odvaha dvou Židů – Mordechaje a Ester – zvrátila Hamanovy plány a ten nakonec spolu se svými syny skončil na šibenici. I když řada sekulárních a nežidovských lidí pohlíží na tento svátek především jako na důvod, aby se děti oblékly do kostýmů, nejedná se o žádný „židovský Halloween“ – namísto toho je Purim jedním z nejdůležitějších svátků židovského roku a židovští učenci vedli po staletí nekonečné debaty o skrytých významech Svitků Ester (megila Ester) a tradicích svátku.

Pokračovat ve čtení “Izrael slaví Purim 5771” »