Paraša TOLDOT (Gn 25,19 – 28,9)

25,21

ויעתר יצחק לה‘ לנוכח אשתו כי עקרה היא…

Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná…

Izák byl velmi skromný a co se jeho zásluh týkalo, považoval je za malé, než aby kvůli nim Hospodin jeho prosbu (modlitbu) vyslyšel. Proto se modlil za svou ženu, jejíž zásluhy v jeho očích byly mnohem větší než jeho. Tedy svou modlitbu Hospodinu podpořil Rivčinými zásluhami. Verš dále pokračuje slovy: ויעתר לו ה‘ – Hospodin jeho prosby přijal. I když výslovně Tóra uvádí pouze prosbu Izákovu, v níž prosí Hospodina za svou ženu, aby otěhotněla. Je téměř jisté, tak to vysvětluje komentátor Raši, že i Rivka se úpěnlivě modlila k Hospodinu. Izák stál v jednom rohu stanu a modlil se a Rivka stála v druhém rohu a prosila Všemohoucího o totéž. Proč Všemohoucí nevyslyšel Rivčinu prosbu (modlitbu), ale Izákovu modlitbu vyslyšel?

Pokračovat ve čtení “Paraša TOLDOT (Gn 25,19 – 28,9)” »

Paraša LECH LECHA (12,1 -17,27)

Touto parašou začíná prehistorie našeho národa. Paraša pojednává o našem praotci Abrahamovi, který ve věku 75 let opouští na Boží příkaz svou vlast, Mezopotámii a město Cháran, aby časem překročil Jordán a vstoupil do kenaánské země, kterou mu a jeho potomkům  Hospodin zaslíbil.

Abraham עובר – přechází z východního běhu Jordánu na západní,  a od této chvíle jej nazýváme אברהם העברי (Abraham ha-ivri), Abraham přešedší řeku Jordán. Odtud máme též slovo עברי (ivri) , což také přkládáme jako Hebrejec nebo v ruštině ještě bližší originálu: jevrej. Dále pak máme název pro moderní hebrejštinu: עברית (ivrit).

Pokračovat ve čtení “Paraša LECH LECHA (12,1 -17,27)” »

Paraša NOACH (Gn 6,9 – 11,32)

Naši učitelé říkali, že každý, jehož jméno je dvakrát zmíněno, viděl časem zcela nový svět (u Noema Gn. 6,9 a u Abrahama Gn. 22,11). Noe před potopou byl jiný Noe než po potopě. (Viz konec paraši Berešit, Gn 6,8 a počátek naší paraši Gn 6,9). Podobně je tomu i u Abrahama, který odešel z mezopotámského Cháranu a vstoupil do Eretz Kenaan, který se mu stal novou vlastí.  (Viz konec paraši Noach 11,31 a počátek paraši Lech lecha 12,1).

Pokračovat ve čtení “Paraša NOACH (Gn 6,9 – 11,32)” »

Paraša BEREŠIT (Gn 1,1 – 6,8)

1,2

ורוח אלקים מרחפת על פני המים

A duch Boží se vzášel nad vodami. To je duch Krále Mesiáše (midraš).

V okamžik, kdy Hospodin stvořil svět, tak jej strvořil tak, jak bude vypadat po příchodu Mesiáše, t.j. zcela prostý všeho špatného a zlého. Člověk však svými hříchy  zkazil celý svět. Proto bude muset podstoupit mnoho těžkých zkoušek, utrpení, vyhnanství a zotročení, aby se jejich prostřednictvím očistil a byl hoden přijmout Mesiáše. Z tohoto verše vidíme, že Mesiášův duch se vznášel před tváří Hospodina již při stvoření země.(Sfarim)

Pokračovat ve čtení “Paraša BEREŠIT (Gn 1,1 – 6,8)” »

Paraša VAETCHANAN (Dt 3,23 – 7,11)

3,25

אעברה נא ואראה את הארץ הטובה

Kéž smím přejít  Jordán  a spatřit tu dobrou zemi…Je přece pochopitelné, když by Mojžíš přešel Jordán, tak by viděl kenaánskou zemi. Právě proto, podobně jako Mojžíš, musí vždy člověk prosit Všemohoucího, aby mu dopřál vidět vždy dorou stránku té či oné věci.Proto Mojžíš prosil Hospodina, aby mohl „spatřit tu dobrou zemi…“, neboť chtěl vidět erec Jisrael z té dobré stránky. (Podle díla Ohel Tora)4,15
Pokračovat ve čtení “Paraša VAETCHANAN (Dt 3,23 – 7,11)” »

Prezident Izraele kvůli šabatu zrušil účast při zahájení olympiády

prezident Šimon Peres a izraelský olympijský tým
prezident Šimon Peres a izraelský olympijský tým

Respektování šabatu je pro izraelského prezidenta Šimona Perese (Shimon Peres) důležitější, než účast na slavnostním zahájení olympijských her. XXX. letní olympijské hry začnou v Londýně v pátek 27. července 2012 večer, kdy začíná šabat.

Úřad prezidenta předevčírem vydal prohlášením, v němž se uvádí: „Prezident Izraele se nezúčastní zahajovacího ceremoniálu olympijských her, který se bude konat v pátek večer. V okolí olympijského stadionu nejsou hotely ve vzdálenosti, kam by bylo možné pěšky dojít, a prezident se rozhodl zrušit svoji návštěvu, aby se vyhnut znesvěcení šabatu. Prezident přeje izraelským sportovcům úspěch a doufá se zbytkem národa, že se vrátí s medailemi.“

Pokračovat ve čtení “Prezident Izraele kvůli šabatu zrušil účast při zahájení olympiády” »

Paraša NASO (Nu 4,21-7,89)

V dnešní paraše Naso je pořadí takové: Nejdříve je část pojednávající o sota, o ženě, která se dostala na scestí (5,11-31) a po ní je část pojednávající o nazírovizasvěcenci (6,1-21).

Ve třetím oddílu Mišny „Našim-Ženy“ je pořádek traktátů obrácený. Nejdříve stojí traktát „Nazír“ a až po něm je traktát „Sota“.

Ptali se gurského (Góra Kalwaria v Polsku) rebeho  Abrahama Mordechaje Altera (1866-1948) proč je v Mišně nejdříve traktát Nazír a až poté traktát Sota, když v Tóře je tomu naopak, nehledě na to, že naši učenci říkali: „Ten, kdo vidí ženu, která se dostala na scestí ve své špatnosti (sota), nechť se zdrží – יזיר  pití vína“ (Nazír 2a).

Pokračovat ve čtení “Paraša NASO (Nu 4,21-7,89)” »

Paraša Cav (Lv 6,1 – 8,36)

Tento šabat, který je bezprostředně před svátkem Pesach nazýváme Šabat hagadol (Velký šabat). O tomto šabatu čte maftír – poslední osmý vyvolaný muž k Tóře haftaru z knihy proroka Malachiáše, na jejímž konci se uvádí: „Hle, posílám k vám proroka Elijáše , dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný (jom Hašem hagadol ve-hanora)“. Šabat před Pesachem a příchod proroka Elijáše nám připomínají dvě osvobození. Pvním osvobozením bylo fyzické osvobození našich předků z egyptského otroctví – geulat Micrajim, které bylo později završeno osvobozením duchovním, t. j. přijetím Tóry na Sinaji. Toto osvobození však není absolutní. Po něm přijdou další diaspory a útisk. Úplné a konečné osvobození židovského národa nazýváme geula šlema, které se bude vyznačovat příchodem Mesiáše, vzkříšením mrtvých a znovuvybudováním jeruzalémského Chrámu. Nástup této eschatologické doby přijde ohlásit prorok Elijáš, o němž se Malachiášova kniha zmiňuje.

Pokračovat ve čtení “Paraša Cav (Lv 6,1 – 8,36)” »

Tel Aviv chce veřejnou dopravu o šabatu

izraelský autobus (ilustrační foto)
izraelský autobus (ilustrační foto)

Členové městské rady Tel Avivu – prvního židovského města postaveného sionisty – schválili v pondělí návrh, aby veřejná doprava jezdila ve městě i o šabatu. Oznámil to Kanál 10 izraelské televize.

Návrh, předložený zástupcem krajně levicové strany Merec (Meretz), byl přijat 13 hlasy proti 7 a podpořil jej i starosta Ron Chuldaj (Ron Huldai, רון חולדאי).

Pokračovat ve čtení “Tel Aviv chce veřejnou dopravu o šabatu” »